Ùtwórcowie grë

Karno

Karno

Na zôczątkù projekt grë béł robiony leno przez jednégò człowieka – Tomasza Rożińsczégò. Robòta nad mechaniką wara wiãcy jak rok. W tim czasu w serwisu Unreal Marketplace pòkôzôł sã baro dobrze zrobiony framework, chtëren béł pòmalinkù rozbùdowiwóny.Czej ùdało sã dostac dodôwkòwé dëtczi w òbrëmim programù Rozwój sektorów kreatywnych do projektu doszlë pòòstałi wòjarze. Całé karno òddaje w projekt grë całé swòje serce i mómë nôdzejã, że z wają pòmòcą kaszëbsczé legendë òżëją!
Ilustracja czarodzieja
Tomasz Rożyński portret

Tomôsz Rożińsczi "Dżin"

Założił sztudio Frozengem Studio. Òblubiony w granim òd czasów Atari. Òd 20 lat je zrzeszony z reklamòwą branżą jakno kómpùtrowi grafik, animatór i artisticzny direktór w interaktiwnëch agencjach. Òd czile lat robi projektë dlô grëpë Playway. Twòrzi tzw. vertical slice – to je griwalné prototipë grów, z jaczich robioné są reklamòwé materiałë do badaniô rënkù.Doma je lubòtnikã game devu i technologiów, fantasy, sci-fi, robieniégò òdjimków z rézów i vj na zabawach psychedelic trance. Baro lubi grac tak w grë cRPG jak i RTS, FPS
Zôkrãżé robòtë:

CEO, game design, grafika 2d/3d, animacjô, level design, marketing, social media.

Róman Drzéżdżón portret

Róman Drzéżdżón

Kaszëba z krwi i gnôta (do tegò kąsk pòlsczi, frizyjsczi, skandinawsczi krwi i... bògòwie mòże wiedzą jaczi jesz). Pòchòdzy ze Starzëna (pùcczi kréz), dzysdnia mieszkô we Wejrowie. Kaszëbsczi regionalista, pisôrz, gazétnik i mùzealnik – robił w Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi w Wejrowie. Béł w karnie załóżców lëteracczégò karna „Zymk” i kabaretu „Fif”. Czekawi gò wszëtkò, co kaszëbsczé – jãzëk, lëteratura, mùzyka, historiô, kùltura... Baro lubi pòwiôstczi ò pòmòrsczich bògach, bóżkach, dëchach i bestiach. Badô m. jin. dôwné kaszëbsczé zwëczi i wierzenia. Lubi téż kòmiksë, ale leno te, w jaczich pòkazywają sã kaszëbskò-pòmòrsczé témë.
Zôkrãżé robòtë:

Stwòrzenié głównégò fabùlarnégò wątkù grë i òpòwiôdaniów, gôdków, òpisów bestiów i pòstacjów, a téż òbrobienié pòzwów miescowòsców w grze. Meritoricznô òpieka projektu.

Knut Øverbye portret

Knut Øverbye

Neùrobiolog w dzéń i twórca grów w nocë. Knut stwòrził zestôwk nôrzãdłów do Dungeon Crawlera, chtëren je spòdlim kòdu dlô Dungeons of the Amber Griffin. Je lubòtnikã grów, méstrã grë w erpgach. Dlô ùcechë kòdëje grë i frameworczi do grów. W swòji codniowi robòce Knut òbrobił eksperiment, co sã tikô wirtualny jawernotë. Razã ze swòjima wespółprôcownikama wëzwëskiwô gò, żebë badac, jak nôùka rëszaniô sã w nowim strzodowiskù zmieniwô mùsk. Czedë grô w grã, co mù sã baro widzy, czëje, że mùszi taką zbùdowac. Czedë nie kòdëje aktiwno, wierã projektëje w głowie grë.
Zôkrãżé robòtë:

Zrobienié frameworkù grë – mechaniczi, aktiwny support i programisticzné doradë.

Przemysław Ziółkowski portret

Przemësłôw Zółkòwsczi „Magu”

Mô 20 lat doswiôdczeniô w mùzyczny produkcji i zarządzaniô projektama aùdio dlô: TV/Radio, filmù, lektorsczich nagraniów i kómpùtrowëch grów. Brôł ùdzél w badawczich projektach Warszawsczégò Ùniwersytetu. Nagriwôł zabëtkòwé instrumentë na Pùstini Nasca, a téż zabëtkòwé instrumentë Jacwingów. Kómpòzytór i zwãkówc. Napisôł zwãkòwé spòdlé do grów: Folk Tale, Gloria Victis, Re-Legion, World War 3. Priwatno: "Petrolhead", zdjãca, architektura, grafika 3D, Industrial Design.
Zôkrãżé robòtë:

Kómpòzytór.

Percival Schuttenbach portret

Percival Schuttenbach

Mikòłôj Rëbacczi i Katarzëna Bromirskô, co razã w kómpòzytorskò-producencczi grëpie òd wiãcy jak 20 lat spełniwają dejã karna Percival Schuttenbach jakno wcyg rozwijający sã marczi.Terô Percival Schuttenbach realizëje czile spòdlowëch mùzycznëch projektów, a są to: Wild Hunt Live Show – szpëtôczel z mùzyką wzãtą z grë "Wiedźmin 3 – Dziki Gon", Percival Historyczny – fòlkòwò-historicznô mùzyka Słowianów oraz Percival Schuttenbach – metalowò-rockowô mùzyka pòdskaconô fòlkã.
Zôkrãżé robòtë:

Wëkònanié i nagranié kómpòzycji.

Percival Schuttenbach logo
Adriana Wacewicz-Chorosz portret

Adriana Wacewicz-Chòrosz

Tłómaczka przësãgłô anielsczégò jãzëka, òd 2007 rokù prowadzy jãzëkòwą szkòłã i bióro tłómaczeniów. Ji legòtką są sztudia i jãzëczi. Dzysdnia sztudérëje stosowóną lingiwstikã na Ùniwersytece w Òksfòrdze.Tłómacza ju wiele rozmajitëch tekstów, òd pòpùlarnëch przez pòpùlarno-nôùkòwé, jaż pò nôùkòwé. Òd wiele lat wespółrobi z Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi, jak téż z wiele jinyma institucjama państwòwima i kùlturë. W wòlnym czasu zajimô sã pszczołama. Lubi logiczné grë i tãgódczi.
Zôkrãżé robòtë:

Aùtorka anielsczi lokalizacji grë Dungeons of the Amber Griffin, tłómaczeniów tekstów na internetową starnã i jãzëkòwégò pòprôwianiô.

Dark Majkòwsczi portret

Dark Majkòwsczi

Robòtnik Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie, nôleżnik Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka. W latach 2004-2005 przédny redaktór pismiona „Zwónk kaszëbsczi”, 2010-2011 tidzenika „Gazeta Kościerska”, 2012-2016 miesãcznika „Pomerania”, òd 2006 do dzysô prowadzy lëteracczé pismiono „Stegna”. Robił za gazétnika téż w Radio Kaszëbë, w TVG i Twòji Mòrsczi Telewizje.Je aùtorã abò wespółaùtorã czilenôsce ksążków, w tim kaszëbskòjãzëkòwégò romana fantasy „Pòd òkã Jastrë” Tłómacził na kaszëbsczi jãzëk ksążczi, nôùkòwé artikle i lëteracczé dokazë. Wëkłôdô na Gduńsczim Ùniwersytece i Ùniwersytece Mikòłaja Kòpernika w Torniu.Dostôł sztipendium dlô gazétników m. Izabelë Trojanowsczi i ùtwórczé sztipendium w òbrëmim rozszerzwianiô kùlturë przëznóné przez Minysterstwò Kùlturë i Nôrodny Spôdkòwiznë.
Zôkrãżé robòtë:

Was responsible for proofreading content in Polish and Kashubian.

Paulina Węsierska portret

Paùlëna Wãserskô

Szkólnô, a przede wszësczim lubòtniczka kaszëbsczégò jãzëka. W 2017 rokù skùńcza nôùkã na Gduńsczim Ùniwersytece jakno pierszô absolwentka czerënkù kaszëbskô etnofilologiô. Wcyg szukô za wiédzą sparłãczoną z lëdową i terôczasną mùzyką regionu Kaszëb, tradicjowëch kaszëbsczich tuńców, lëdowëch zabawów na Kaszëbach i spiéwù tak chóralnégò, solowégò, jak i biôłégò. Robi w MPiKPM w Wejrowie.Redagùje aùtorsczi program w òbrëmienim projektu "Kaszëbsczi dlô dozdrzeniałëch". Je aùtorką tłómaczeniów, kòrektów pùblikacjów wëdôwónëch w kaszëbsczim jãzëkù. Prowadzy jãzëkòwé kùrsë z ùczbieniô kaszëbsczégò jãzëka. Je nôleżniczką Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka.
Zôkrãżé robòtë:

Aùtorka kaszëbsczi lokalizacji grë Dungeons of the Amber Griffin, tłómaczeniów tekstów na internetową starnã i jãzëkòwégò pòprôwianiô.

Michal Mejer portret

Michôł Mejer

Twòrzenim grów amatorskò zajimô sã òd wiedna. Pò ùkòńczenim kùrsu Playway School wspiérô Tomasza w zmianach i rozbùdowie mechaniczi grë. Rozskacony grôcz grów cRpg, Tycoon i od niedôwna grów VR. Baro lubi eksperimentowac z nowima technologiama. Dzysdnia biôtkùje z pòłączenim Unreal Engine z Oculusem, żebë w przińdnoce wëcygnąc do czësto wirtualnégò swiata. Baro lubi grac w tenisa, dobré kino i strategiczné planszowé grë.
Zôkrãżé robòtë:

Programisticzné robòtë – rozwij bazowégò frameworkù grë ò nowé fónkcje.

Damian Mantur portret

Damión Mantur

Grafik, ilustratór i artista ùdbë, chtëren òd 6 lat je zrzeszony z branżą gamedev. Lubòtnik grów sztudia From Software, dark fantasy, retro sci-fi i pòlsczi kinematografii. Òblubienié do grów, rozwòlonô fantazjô, chãc do czerpaniô pòdskacënków z rodnëch kòrzeniów zrzeszonô z miłotą do malowaniô to zrobia, że òd czile lat tak w robòce jak i dlô sebie pòswiãcywô sã robieniémù òbrôzków i wizualnëch ùdbów pòstacjów i swiatów
Zôkrãżé robòtë:

Zrobienié całi rédżi malënków pòtwòrów do bestiariusza.

Pavel Rtischev portret

Paweł Rtischev

Je artistą 2D z Rusków ò przezwie Klacher Baklacher. Jegò prôwdzëwé nôzwëskò to Pavel Rtischev. Òd wiãcy jak 10 lat robi w branżë gamedev i dotądka brôł ùdzél w robienim wiele grów. Nôcekawszé z nich to Pathfinder: Kingmaker, Pathfinder: Wrath of the Righteous, Total War Warhammer II i III, Battlefleet Gothic: Armada 2 i wiele jinëch.W wòlnym czasu prowadzy swój karnôl na YouTube, gdze òpòwiôdô ò klasycznëch artistach i malarstwie. Kòchô rock i norwesczi fòlk.
Zôkrãżé robòtë:

Zrobienié cyklu malënków – pòrtretów i klasów pòstacjów.

RPM Studio portret

Zwãkòwé Studio RPM

RPM to nagraniowé studio, co twòrzi reklamòwé spòtë zwãkòwé (radiowé spòtë, zwãczi namienioné do emisji w hańdlowëch placach, internece, telefònicznëch systemach). Mô nôwiãkszi w kraju bank lektorsczich głosów tak pòlsczich, jak i cëzëch (w tim nagriwóny w swòjich krajach lektorzë, co gôdają w cëzëch jãzëkach).W projekce wzãlë ùdzél:
  • Donald Hoffpauir - lektór
  • Pioter Zentara - mastering
  • Wòjcech Kùras - kòòrdinacjô projektu
Zôkrãżé robòtë:

Przërëchtowanié lektorsczich nagraniów do trailera i grë.

Ùtalentowóny

W grze są bëlné graficzi 2d i 3d, co òstałë kupioné w krómach m. jin. Unreal Marketplace. Mómë érã téż jich wenerowac:

Stwórz z nama swiat grë

Twòrzimë prototip grë, żebë të mógł wlezc w swiat Magicznëch Kaszëb. Ni mómë równak dëtków na produkcjã całi grë. Czej jes na ti starnie, jes zgòdą, że ùżiwómë plików cookie. Dowiédz sã wiãcy!
Logo Frozengem Studio
Logo Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Logo Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
Ùdëtkòwioné ze strzódków Minystra Kùlturë, Nôrodny Spôdkòwiznë i Spòrtu, pòchòdzącëch z Fùnduszu Promòcji Kulturë – państwòwégò fùnduszu célowégò.