Swiat grë

Rzeczë

Ekwipùnk

Òbczas rozgriwczi bãdzesz zbierac rozmajitégò zortu rzeczë. Bãdą to barnie, zbroje, magiczné zwòje, mieszónczi, rudë minerałów, klucze, jedzenié, tobaka, pétroch do lãpë, ksążczi, kòsztownoscë.

Rzemiãsło

W przińdnocë më mëslimë rozbùdowac grã ò system twòrzeniô nowëch rzeczów, taczich jak np. czarzélsczé statczi, czãscë do bùdowaniô, kòsztownoscë, barń, alchemiczné lékarzstwa.
Ilustracja bohatera w grze
Ilustracja bohatera w grze

Òsoblëwé rzeczë

Ilustracja oliwy do lampy

Òlëwa do lãpë

Je do nafùlowaniô pétrochòwi lãpë, chtërna rozwidni czelëscë jómów i pòdzemiów. Wënalazłô dopiérô w 1853 rokù przez pòlsczégò aptékarza Jignacégò Łukasewicza.
Ilustracja magicznych liści

Czarzélsczé lëstë

Pòkrëszoné lëstë, co mògą pòbùdzywac. Ùżëcé prawim przëcëskã mëszë nafùlëje statk, a pòtemù òdrôdzy strzëmałosc.
Ilustracja wytrychu

Ditrich

Je do òdmikaniô zómków w dwiérzach, skrzëniach i szafach. Mechanika bãdze zrobionô w grze w pózniészim czasu.

Òsoblëwé czarzélsczé zwòje

Wskrzeszanie zmarłych

Wskrzeszanié ùmarłëch

Je do wskrzesziwaniô ùmarłëch towarzëszów. Rozmieje zmienic biég biôtczi ze zwëskã dlô całégò karna.
Ilustracja Identyfikacja przedmiotów

Rozpòznanié rzeczów

Je do pòznaniô czarzélsczich rzeczów, chtërne mògą bëc przeklãté.
Ilustracja Zdejmowanie klątwy

Zjimòwanié klątwów

Przë òbùcym zaklãti rzeczë, np. piestrzenia, mùszi ùżëc zwòju zjimòwaniô klątwë.

Czarzélsczé mieszónczi

Ilustracja mikstury leczenia zdrowia

Mieszónka lékarzeniô

Ùżiwanié zaklãców, czarzebnëch witków i czarzélsczich zwòjów zbrëkùje czarzélską mòc Mana. Czarzélskô mòc so òdnowi swòjim spòsobã, równak mieszónka przëspieszi ji przëwrócenié.
Ilustracja mikstury leczenia trucizny

Mieszónka òdnowieniô manë

Ùżiwanié zaklãców, czarzebnëch witków i czarzélsczich zwòjów zbrëkùje czarzélską mòc Mana. Czarzélskô mòc so òdnowi swòjim spòsobã, równak mieszónka przëspieszi ji przëwrócenié.
Ilustracja mikstury leczenia trucizny

Mieszónka lékarzeniô trëcëznë

Niechtërny procëmnicë rozmieją kãsëc jadã (np. pajczi abò wilczé grzëbë). Żëbë ùretac bòhatera òd smiercë, mòżesz wëpic mieszónkã lékarzeniô trëcëznë abò pòczekac, jaż jôd przestónie dzałac. Pamiãtôj, że trëcëzna w czas òdpòczinkù mòże bëc smiertelnô.
Ilustracja mikstury leczenia oparzeń

Mieszónka lékarzeniô òparzeniów

Òb biôtkã mòże zrobic sã wiôlgô hëc! Bòhaterowie mògą òstac òparzony i jeżlë nie wëpijesz mieszónczi lékarzeniô òparzeniów, mòże bëc baro kòsmato.
Ilustracja mikstury leczenia odmrożeń

Mieszónka lékarzeniô òdmrożeniów

Bòhaterowie mògą òstac zamrożony i zasztiwniałi na jaczis czas. Wôrt trzëmac w ekwipùnkù mieszónkã na czôrną gòdzënã, co rozgrzeje. Czedë całô gra bãdze skùńczonô, bòhater mdze mógł òb zëmã dostac òdmrożenia òd lodu.

Wëtwôrzanié rzeczów i bùdowanié sztrukturów

Swiat Magicznëch Kaszëb je bògati w rozmajitégò zortu materiałë, rëdzënë i wëkòpalëznë. Niechtërne z nich są sprowôdzóné z daleczich krajów i mają wiãkszą wôrtnotã. Më chcemë w przińdnocë wprowadzëc mechaniczi, co pòzwòlą na robienié nowëch rzeczów i bùdacjów. To je pierszé tegò zortu rozrzeszenié w grach grid-based dungeon crawler.

Bùdacjowé elementë

Wskrzeszanie zmarłych

Kam

W przińdnocë bãdą do bùdowaniô kùznicznëch pieców, òbronnëch mùrów, fùndamentów bùdinków.
Ilustracja Identyfikacja przedmiotów

Drzewianô balka

W przińdnocë drzewiané balczi przëdadzą sã do pòdpiéraniô stropów, np. jómów, do pôleniô, do bùdowaniô drzewianëch bùdacjów: bùdinków, krómów.
Ilustracja Zdejmowanie klątwy

Żelazło

W przińdnocë żelazło bãdze ùżiwóné do robieniô nowëch barniów, czarzélsczich wietewków, zbroji i jinëch. Mòże bëc ùdostóné przez przetopienié rzeczów w kùzniach.

Sztabczi (pò przetopienim rëdzënów)

Wskrzeszanie zmarłych

Sztëk kòpru

Przetopiony kòper, chtëren pò ceplnym òbrobienim je dżibczi i mòże z niegò ùsztôłtowac nową rzecz.
Ilustracja Identyfikacja przedmiotów

Sztëk strzébra

Przetopioné strzébro je pasowné do òbrôbianiô w kùzni. Mòże bëc do robieniô barni, zbroji i baro drodżich statków.
Ilustracja Zdejmowanie klątwy

Sztëk złota

Przetopioné złoto w sztôłt kùbicznégò blokù. W taczi pòstacji kòwôl mòże letkò przetopic i przekùc na pasowny sztôłt.
Ilustracja mikstury leczenia zdrowia

Rëdzëna kòpru

Przechódny metal. Jegò mitczé i plasticzné znanczi to robią, że je przëjemny w òbrôbianim i mô stolëmné zastosowanié wnet w kòżdim dzélëkù żëcô.
Ilustracja mikstury leczenia zdrowia

Rëdzëna strzébra

Strzébrznobiôłi metal, chtëren mô szeroczé zastosowanié. Zabijô bakterie.
Ilustracja mikstury leczenia zdrowia

Rëdzëna złota

Sëpczi minerôł. Je cãżczim i mitczim metalã. Drãdżi do wëdobëcô i baro wôrtoscowi.

Rëdzënë i wëkòpalëznë

Ilustracja mikstury leczenia zdrowia

Rëdzëna wãgla

Baro czãsto pòkazëje sã zarô pòd wiérzchã zemi na pôłniu krôjnë. Ùżiwóny do pôleniô ògnia na żôlnicë w kùzniach.
Ilustracja mikstury leczenia zdrowia

Jantar

Kòpónô żëwica, co pòchòdzy z jiglastëch drzéw. Wierã na nordze mòrze corôz wërzucy jantar na piôszczësté słuńcowiszcza.
Ilustracja mikstury leczenia trucizny

Rëdzëna ametistu

Lilewô òdmiana kwarcu wëdobiwónô na nordze krôjnë. Colemało nalézą gò amatorzë na górsczich szlachach.
Ilustracja mikstury leczenia trucizny

Rëdzëna cytrinu

Szlachetny kamiéń, rzôdczi minerôł ò żôłtawi farwie. Wëdobiwóny w daleczich krajach. Wierã pòkôzôł sã tuwò razã z kùpcama z Jantarowégò Szlachù.
Ilustracja mikstury leczenia oparzeń

Rëdzëna diamańtu

Baro rzôdczi minerôł. Nôcwiardzészô sërowina nié do zniszczeniô. Leno nôbarżi doswiôdczony jubilerzë rozmieją gò òbrobic. Chtos wierã rozmieje zrobic diamańtowé òstrzé.
Ilustracja mikstury leczenia oparzeń

Rëdzëna szmaragdu

Baro rzôdczi minerôł. Szukają za nim jubilerowie, żebë robic baro drogą biżuteriã. Przëwiozłi przez kùpców z baro daleka.
Ilustracja mikstury leczenia odmrożeń

Rëdzëna złota

Sëpczi minerôł. Je cãżczim i mitczim metalã. Drãdżi do wëdobëcô i baro wôrtoscowi.
Ilustracja mikstury leczenia odmrożeń

Rëdzëna turmalinu

Rzôdczi minerôł. Szlachetny kam, na jaczi chcëwią sã jubilerzë. Służi do wërôbianiô drodżi biżuterii.
Ilustracja mikstury leczenia odmrożeń

Rëdzëna rubinu

Rzadki minerał. Kamień szlachetny o krwistoczerwonej barwie. Rubiny są jednymi z najtwardszych naturalnych kamieni, ustępując jedynie diamentom pod względem twardości.
Ilustracja mikstury leczenia odmrożeń

Rëdzëna szafiru

Rzôdczi minerôł. Szlachetny kam, na jaczi chcëwią sã jubilerzë. Służi do wërôbianiô drodżi biżuterii.
Ilustracja mikstury leczenia odmrożeń

Rëdzëna òbsydianu

Nôtëralné skło. Pòwstaje w sztóce, czej lawa natëchstopach zastëdnie. Służi do wërôbianiô barni, nôrzãdłów i szpéglów.

Stwórz z nama swiat grë

Twòrzimë prototip grë, żebë të mógł wlezc w swiat Magicznëch Kaszëb. Ni mómë równak dëtków na produkcjã całi grë. Czej jes na ti starnie, jes zgòdą, że ùżiwómë plików cookie. Dowiédz sã wiãcy!
Logo Frozengem Studio
Logo Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Logo Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
Ùdëtkòwioné ze strzódków Minystra Kùlturë, Nôrodny Spôdkòwiznë i Spòrtu, pòchòdzącëch z Fùnduszu Promòcji Kulturë – państwòwégò fùnduszu célowégò.